&C Media: Privacy

Inleiding

&C Media B.V. (hierna: ‘&C’) ontwikkelt, beheert en exploiteert diverse content distributiekanalen, waaronder een printmagazine onder de naam &C, het Platform www.andc.tven www.andcmedia.nl, app’s, social media accounts (zoals via Facebook, Instagram, Twitter etc), Youtube kanalen etc. Al deze kanalen worden hierna gezamenlijk aangeduid als het ‘Platform’. Voor het gebruik van sommige onderdelen van het Platform wordt soms gevraagd dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie. Bij uw gebruik van de diensten en producten van &C en het Platform kan &C ook op andere wijze informatie van en over u verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die u aan &C verstrekt bij het aangaan van een abonnement of informatie die wordt verstrekt bij uw gebruik van de &C website, apps, en andere &C platforms en bij uw deelname aan prijsvragen, winacties en dergelijk. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder apps) en diensten en producten van &C via het Platform. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke gegevens &C verzamelt, hoe &C deze gegevens verkrijgt, voor welke doelen het dit doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen. 

&C behandelt de informatie die het over onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees verzamelt (hierna 'persoonsgegevens') met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. &C houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). &C Media B.V., Van Woustraat 59-H (1074 AC) Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en heeft deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u meer informatie vinden over de AP en over privacy. 

Indien u niet in overeenstemming met dit privacybeleid handelt, kan aan u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de een of meerdere websites van &C (hetzij tijdelijk, hetzij definitief) worden ontzegd. Daarnaast kan de provider in dat geval aanvullende maatregelen nemen. 

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking  &C kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van &C, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat &C uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u &C toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens of koppelingen met sociale media. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website of als u een abonnement neemt, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling. 

De servers van &C kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website (met inbegrip van apps). Op basis van deze gegevens wordt een profiel opgesteld, opdat &C u beter van dienst kan zijn en de inhoud van zijn producten en diensten nog beter op uw interesses kan afstemmen. 

Met behulp van deze informatie kan &C de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn websites verbeteren. Voor zover deze informatie wordt gebruikt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd (niet op persoonsniveau). De persoonsgegevens worden door &C verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden: 

A. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement; 

B. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de &C-websites; 

C. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan (daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot) de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties; 

D. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten; 

E. De deelname aan prijsvragen en soortgelijke (promotionele win-) acties; F. Het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, waarvan &C vermoedt dat het uw interesse heeft op basis van de verwerkte gegevens. &C kan in het kader van de optimalisatie van zijn aanbiedingen een profiel van u opstellen; 

G. Het verhuren van NAW-gegevens aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden; 

H. Het voldoen aan wet- en regelgeving. 

I. Het kunnen uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het voor bepalen van de strategie van &C. 

J. Het kunnen analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van de &C (mobiele) websites, apps en overige distributieplatforms en bijbehorende technologieën. 

&C bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden. 

Delen van persoonsgegevens  Uw persoonsgegevens kunnen door &C worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of het gebruik van &C-producten of -diensten. Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toesturen van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Deze derde partijen kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesses. Als u daarop geen prijs stelt, zal &C uw gegevens op verzoek voor dat doel blokkeren. 

Uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, kan &C uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten indien u &C daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.  In bijzondere gevallen kan &C zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het &C-netwerk en de &C-diensten te garanderen. &C kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van &C aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. 

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens &C tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registreren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden. &C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane schade als gevolg van foutieve of vertraagde verwerking van gegevens. 

Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit bepaalt, heeft u het recht de door &C verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen.

U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen, of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. U kan mailen uw verzoek mailen naar klantenservice@andcmedia.nl. Bij uw verzoek dient u in elk geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Op verzoek dient u ook een kopie van een identificatiebewijs op te sturen, zodat &C kan verifiëren dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan &C vragen om nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, stuurt &C u altijd een bevestigingsbericht. 

Indien u zich op een website van &C heeft geregistreerd, geeft uw mijn account pagina de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen door contact met ons op te nemen via klantenservice@andcmedia.nl.