Dit zijn de Algemene Voorwaarden van &C Media B.V.

Inhoudsopgave

Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden of een bestelling plaatst en bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Alle rechten voorbehouden aan:

&C Media B.V. Raamplein 1a 1016 XK Amsterdam BTW-nummer: NL856919494B01 KvK-nummer: 67299431

Definities
Toepasselijkheid
Prijzen en informatie
Totstandkoming, duur en ontbinding
Advertentievoorschriften aanlevering
Garantie
Uitvoering
Herroepingsrecht
Tarieven
Vergoeding en betaling
Afwijzing, opschorting en annulering
Aansprakelijkheid
Eigendomsvoorbehoud
Overmacht
Duur en beëindiging van een Abonnement
Intellectuele Eigendom
Privacy/cookies
Geheimhouding
Klachtenprocedure
Overige bepalingen
Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen (voor zover in deze Algemene Voor- waarden geschreven met een hoofdletter) de volgende betekenis:

1.1 &C Media

De aanduiding voor &C Media B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder respectievelijk nummer 67299431, gevestigd aan de Van Woustraat 59-H (1074 AC) te Amsterdam.

1.2 Aanleverdatum

Uiterste datum waarop &C Media nog drukgereed materiaal van Adverteerder voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert.

1. 3 Abonnee

De Klant die met &C Media een Overeenkomst in het kader van een Abonnement is aangegaan.

1.4 Abonnement

De Overeenkomst tussen &C Media en Abonnee op basis waarvan het Magazine gedurende de Abonnementsperiode en tegen betaling van de Abonnementsgelden op regelmatige basis wordt geleverd aan Abonnee.

1.5 Abonnementsgelden

De vergoeding die Abonnee aan &C Media verschuldigd is in verband met het Abonnement voor elke Abonnementsperiode.

1.6 Abonnementsperiode

De looptijd van een Abonnement uitgedrukt in een periode waarin het Magazine periodiek wordt geleverd aan Abonnee.

1.7 Adventeerder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Opdracht plaatst bij &C Media.

1.8 Advertentie

De al dan niet digitale reclame uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder.

1.9 Opdrachtbevestiging

Elke overeenkomst tussen &C Media en Adverteerder of (Media)bureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten.

1.10 Advertentie Materiaal

Materiaal waarmee een (niet digitale) Advertentie wordt samengesteld.

1.11 Advertorial

Materiaal waarmee een (niet digitale) Advertentie wordt samengesteld.

1.12 Algemene Advertentievoorwaarden

Materiaal waarmee een (niet digitale) Advertentie wordt samengesteld.

Cookie(s), web beacon(s), alsmede iedere andere technologie of werkwijze waarbij door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wordt/kan worden verkregen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van bezoeker(s) van onze Platform(s).

1.14 Diensten

De door &C Media aan Adverteerder op basis van de Opdracht te leveren diensten. Onder de Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in een printmagazine, op het Platform of via een ander medium van &C Media, dan wel een medium waarbij &C Media gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op het Platform, het ontwikkelen van sponsor-, branded content- en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via het Platform, een printmagazine of ander medium, de sponsoring van door &C Media georganiseerde evenementen.

1.15 Digitaal Advertentiemateriaal

Het materiaal ten behoeve van een digitale Advertentie zoals pre-rolls en mid-rolls (display en video), bestaande uit woorden, beeld, geluid en/of een combinatie daarvan, die &C op haar Platform plaatst.

1.16 Digitale Diensten

De door &C Media online te leveren diensten, waaronder in ieder geval het aanbieden van advertentieruimte op het Platform, bijvoorbeeld (doch daartoe niet beperkt) door middel van pre rolls, mid rolls etc, het plaatsen van links naar websites of een ander medium op het Platform, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) het Platform, het ontwikkelen van sponsor- branded content en advertentie campagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via het Platform.

1.17 Herplaatsing

Elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie.

1.18 Klant

De natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met &C Media.

1.19 Magazine

Een door &C Media uitgegeven editie van het Magazine &C.

1.20 Mediabureau

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Adverteerder met &C Media een Opdrachtbevestiging sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt.

1.21 Opdracht

De opdracht tot verlening van Diensten.

1.22 Opdrachtgever

Adverteerder en, indien de Opdracht door bemiddeling door een (Media)bureau is geplaatst, het (Media)bureau.

1.23 Optie

Bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van Diensten.

1.24 Overeenkomst

Iedere afspraak of overeenkomst tussen &C Media en Klant strekkende tot de verkoop van producten en/of tot het op basis van een Abonnement op regelmatige basis leveren van het Magazine.

1.25 Partijen

De aanduiding voor Opdrachtgever en &C Media tezamen.

1.26 Plaatsingskosten

De door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten.

1.27 Platform

Het door &C Media uitgegeven printmagazine, de door &C Media aangeboden websites, (mobiele website) applicaties, social media accounts, Youtube kanalen en/of andere al dan niet digitale media en/of evenementen die &C Media bezit en/of exploiteert.

1.28 Pluspropositie

Een insert,coverpas of sample in of bij een door &C Media uitgegeven printmagazine.

1.29 Sluitingsdatum

Uiterste datum waarop &C Media nog Opdrachten van Adverteerder voor specifieke te leveren Diensten accepteert.

1.30 Tariefkaart

Het door &C Media gehanteerde tarieven welke door &C Media voor haar Diensten hanteert zijn gespecificeerd.

Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van &C Media zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende de aanvaarding van een aanbod, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden of het aanbod van &C Media, dan zijn deze voor &C Media slechts bindend, indien en voor zover deze door &C Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

Advertentievoorwaarden

2.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachtbevestigingen tussen &C Media en Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van de Opdrachtbevestiging tussen &C Media en Opdrachtgever.

2.5 &C Media heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Met het geven van nieuwe Opdrachten (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

2.6 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen &C Media en Opdrachtgever worden afgeweken.

2.7 &C Media wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.

2.8 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, de Opdrachtbevestiging, de Tariefkaart en/of andere voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt tussen deze voorwaarden de volgende rangorde. De Opdrachtbevestiging prevaleert boven de Algemene Voorwaarden, welke op hun beurt prevaleren boven de Tariefkaart en eventuele andere van toepassing verklaarde voorwaarden.

2.9 &C Media is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking op het moment dat deze worden gepubliceerd op https://www.andc.tv/algemenevoorwaarden en zijn vanaf dat moment van toepassing op de te sluiten Overeenkomsten.

Prijzen en informatie

3.1 Alle vermelde prijzen in van &C Media afkomstige materialen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld.

3.3 Alle van &C Media afkomstige materialen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. &C Media kan echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie in van &C Media afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 &C Media kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming, duur en ontbinding

Algemene Voorwaarden - Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van &C Media en het voldoen aan de daarbij door &C Media gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod van &C Media via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt &C Media

de ontvangst daarvan per email. In deze bevestiging is onder meer informatie vermeld over de inhoud van de Overeenkomst en de wijze waarop &C Media daaraan uitvoering zal geven.

4.3 &C Media kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien &C Media op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4.4 Klant dient er zorg voor te dragen dat de door hem opgegeven adres- en betaalgegevens correct zijn.

Advertentievoorwaarden 4.5 De Opdrachtbevestiging komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door &C Media verstrekte schriftelijke offerte.

4.6 Iedere Opdrachtbevestiging wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de Adverteerder door &C Media.

4.7 De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig zijn.

4.8 Uitingen van &C Media in een printmagazine, op het Platform of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid van de Diensten. Dit geldt ook voor de wijziging van een thema in het geval van het printmagazine.

4.9 &C Media kan op verzoek van de Opdrachtgever een Optie verlenen op de levering van een Dienst. &C Media is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen. Daarnaast, voor zover de Optie ziet op de levering van Diensten - niet zijnde Digitale Diensten - vervallen verleende en niet door de Opdrachtgever uitgeoefende Opties uiterlijk 30 dagen vóór de Sluitingsdatum van de editie. Ten aanzien van Digitale Diensten geldt dat de Optie in ieder geval 30 dagen vóór de beoogde startdatum van de campagne waar de Optie op ziet vervalt.

4.10 Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbevestiging, gaat de contracttermijn in op de datum van levering van de eerste Diensten; is die eerste Dienst niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst, dan zal de Opdrachtbevestiging geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie maanden zijn verstreken.

4.11 Indien de in een Opdrachtbevestiging overeengekomen Diensten niet binnen de contracttermijn kunnen worden afgenomen, kan de Opdrachtgever bij &C Media voor afloop van de contracttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor een verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter verlening van het restant van de Diensten. Als &C Media met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden. In geval van uitvoering op verzoek van Opdrachtgever van een Pluspropositie-Opdracht tegen een later gekozen datum, behoudt &C Media zich het recht voor de overeengekomen prijs aan inmiddels gestegen kostencomponenten aan te passen. Indien de Opdrachtgever na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn voor de Opdrachtgever het recht op de Diensten, met behoud overigens van de verplichting om de resterende gecontracteerde Diensten onmiddellijk te betalen.

4.12 Opdrachtgever is gerechtigd om de gecontracteerde advertentieruimte te overschrijden, in welk geval de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden van toepassing zijn met betrekking tot de overschrijding.

4.13 Indien de Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van de Opdrachtbevestiging de Diensten wenst uit te breiden, kan de Opdrachtgever &C Media schriftelijk om uitbreiding van de overeengekomen Diensten verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door &C Media op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief. Het tarief zal uitsluitend ingaan op de zestiende dag van de kalendermaand, waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten, en op de eerste dag van de volgende maand in de overige gevallen.

4.14 De mogelijkheid om Diensten - niet zijnde Digitale Diensten - af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een printmagazine is beperkt en kan per printmagazine-titel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt &C Media zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van Opdrachten op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaarten. Met andere wensen van Opdrachtgever wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een Opdracht worden aanvaard. Met betrekking tot Advertenties waarover Plusproposities worden aangebracht of die door Plusproposities in de verpakking (gedeeltelijk) aan het oog worden onttrokken, wordt geen compensatie of herplaatsing verleend.

4.15 Indien aan Adverteerder een Optie is verleend en een derde de door Adverteerder gereserveerde Advertentieruimte wenst te kopen, kan &C Media schriftelijk verzoeken om binnen 24 uur te beslissen of zij de Advertentieruimte wenst af te nemen. Indien Adverteerder afwijzend of niet binnen deze termijn reageert, is &C Media gerechtigd om de Advertentieruimte aan een derde te verkopen.

4.16 Diensten - niet zijnde Digitale Diensten - waarbij bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, in de Advertentie zijn verwerkt, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.

4.17 Beide Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 • (a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;

 • (b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;

 • (c) de andere Partij in surseance van betaling verkeert;

 • (d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;

 • (e) de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor &C Media onder meer wordt verstaan het staken van een Tijdschrift titel of het sluiten van het Platform ten aanzien waarvan de Opdracht is verstrekt;

 • (f) de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving;

 • (g) de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit de Opdrachtbevestiging ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

4.18 &C Media is gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door &C Media.

Advertentievoorschriften aanlevering

5.1 Indien Opdrachtgever aan &C Media niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of - materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft &C Media het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.

5.2 Voor zover de Opdracht ziet op het leveren van Diensten - niet zijnde Digitale Diensten - moet het Advertentiemateriaal in het bezit van &C Media zijn voor de door &C Media vastgestelde Aanleverdatum van (de editie van) het betrokken printmagazine. &C Media behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Aanleverdatum in het bezit van &C Media is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.

5.3 Met uitzondering van Digitale Diensten, dient Advertentiemateriaal via sales@andcmedia.nl te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn in het overzicht Aanleverspecificaties &C (te vinden in de mediakit op www.andc.tv/adverteren). De aanleverspecificaties voor Digitale Diensten zijn hieronder in artikel 5.4 weergegeven.

5.4 Ten aanzien van de levering van Digitaal Advertentiemateriaal gelden de aanleverspecificaties als genoemd in de mediakit dat te vinden is op www.andcmedia.nl. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn opgenomen in de hierboven genoemde aanleverspecificaties, dat Opdrachtgever ervoor zorg dient te dragen dat:

 • (a) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;

 • (b) Het Digitaal Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;

 • (c) Indien aan Het Digitaal Advertentiemateriaal een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;

 • (d) Het Digitaal Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van het Platform waarop deze wordt geplaatst;

 • (e) &C Media keurt Het Digitaal Advertentiemateriaal vooraf. Opdrachtgever dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van Het Digitaal Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan &C Media ter beoordeling wordt voorgelegd;

 • (f) Het (goedgekeurde definitieve) Digitaal Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van &C Media. Indien Het Digitaal Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van &C Media, vervalt iedere aansprakelijkheid van &C Media voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;

 • (g) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick;

 • (h) Het Digitaal Advertentiemateriaal dient onder vermelding van de opdrachtcode per e-mail (tenzij anders aangegeven, (via sales@andcmedia.nl) te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.

5.5 Ten aanzien van Plusproposities gelden de navolgende bepalingen:

Garantie

Garantie en conformiteit

6.1 &C Media draagt er zorg voor dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, draagt &C Media er tevens zorg voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6.2 Een door &C Media, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

6.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt &C Media daarvan in kennis te stellen.

6.4 Indien &C Media de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Garantie/vrijwaring door Opdrachtgever

6.5 Opdrachtgever garandeert dat de bij &C Media aangeleverde Advertenties respectievelijk Plusproposities, alsmede de inhoud van de (mobiele) websites of ander medium waarna het materiaal verwijst, voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de bepalingen van de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA (beschikbaar op www.stichtingrota.nl), Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (K.O.A.G.) en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), Wet op de Kansspelen, Code Promotionele Kansspelen en (voor zover van toepassing) Mediawettelijke regelgeving alsmede door het Commissariaat voor de Media uitgevaardigde richt-en beleidslijnen ten aanzien van online reclame. &C Media heeft het recht om de Diensten (waaronder plaatsing van de Advertentie(s) respectievelijk Pluspropositie(s)) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens &C Media gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen. Tevens garandeert Opdrachtgever dat het geleverde materiaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Opdrachtgever toegevoegd door een derde, die de werking van de door &C Media aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.

6.6 Indien en voor zover de Opdrachtgever bij het gebruik van de Diensten gebruik maakt van Cookies, garandeert Opdrachtgever dat zij, alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n), daarbij voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder (maar niet beperkt tot) artikel 11:7a Telecommunicatiewet.

6.7 De Opdrachtgever vrijwaart &C Media, alsmede voor haar werkzame derden, voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit:

 • (a) het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever/Adverteerder; en

 • (b) het handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever/Adverteerder in strijd met het bepaalde in de Opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever stelt &C Media en voor haar werkzame derden in bovenstaande gevallen daarnaast schadeloos voor kosten (waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand), schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van toezichthouders zoals de ACM, en de Stichting Reclame Code, Autoriteit Persoonsgegevens en derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.

6.8 Indien de aangeleverde Advertentie (een verwijzing naar) een door de Adverteerder georganiseerd kansspel bevat, dan dient Adverteerder daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is Adverteerder tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart &C Media ter zake voor aanspraken van de Belastingdienst alsmede voor aanspraken van de Kansspelautoriteit in verband met het niet naleven van de Wet op de Kansspelen en/of de daaruit voortvloeiende regelgeving.

6.9 Indien Opdrachtgever namens een Adverteerder of andere vertegenwoordigde optreedt, staat Opdrachtgever jegens &C Media in voor de nakoming van de verplichtingen als neergelegd in de Opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden door deze Adverteerder of vertegenwoordigde. Opdrachtgever en Adverteerder dan wel andere vertegenwoordigde zijn in zodanig geval ieder hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte nakoming van de overeengekomen verplichtingen.

6.10 Indien de Adverteerder de volmacht tot het sluiten van (een) overeenkomst(en) met &C Media geheel of gedeeltelijk ontkent of het Mediabureau om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt het Mediabureau geacht op eigen naam te hebben gehandeld. &C Media kan in dit geval het Mediabureau tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Uitvoering

Uitvoering Overeenkomst

7.1 Tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst wordt omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn, of op welke regelmatige basis, de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen dertig (30) dagen geleverd worden.

7.2 Indien &C Media niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan tijdig in kennis.

7.3 Leveringen in het kader van een Abonnement worden bezorgd op het bij &C Media bekende adres. Abonnee is verplicht wijzigingen van zijn adres- of betaalgegevens tijdig aan &C Media bekend te maken. &C Media is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging.

7.4 &C Media raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.

7.5 Zodra de te leveren producten door Klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7.6 &C Media is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Indien Klant het alternatief geleverde product niet wenst te accepteren, dan is Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en kosteloos te retourneren.

7.7 &C Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Uitvoering Opdracht

Verplichtingen &C Media

7.8 &C Media zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht. &C Media verplicht zich om de afspraken in de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren.

7.9 &C Media behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder de Opdrachtbevestiging, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. &C Media is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.

7.10 Wanneer een Opdracht tot levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten na Sluitingsdatum door &C Media wordt ontvangen, behoudt &C Media zich het recht voor om deze Opdracht te weigeren. Niettemin zal &C Media zich inspannen de Opdracht uit te voeren evenwel zonder dat zij aansprakelijk is in geval zij daarin niet zou slagen.

7.11 &C Media streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan bij de levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. &C Media gaat uit van het digitale bestand. Voor een juiste vervaardiging en aanlevering van het digitale bestand verwijzen wij naar artikel 4 – Aanlevering Materiaal. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van &C Media, een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.

7.12 &C Media is gerechtigd om Diensten niet zijnde Digitale Diensten die voor een bepaalde editie van een printmagazine zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat printmagazine te verplaatsen.

7.13 Eventuele klachten ten aanzien van door &C Media geleverde Diensten niet zijnde Digitale Diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het Advertentiemateriaal, plaatsing van de Advertentie en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende printmagazine, of de eerste vertoning online schriftelijk aan &C Media ter kennis te zijn gebracht. Ten aanzien van Digitale Diensten geldt dat eventuele klachten binnen 7 dagen na aanvang van een campagne schriftelijk aan &C Media kenbaar moeten zijn gemaakt. In het geval de betreffende campagne een looptijd heeft van minder dan 7 dagen moeten klachten ten aanzien van Digitale Diensten binnen de campagnetermijn worden kenbaar gemaakt. Voor de Diensten waarbij het Advertentiemateriaal na de Aanleverdatum (dan wel niet binnen de voor Digitale Diensten vastgestelde aanlevertermijn) aan &C Media ter beschikking wordt gesteld, worden indien de overeengekomen Diensten nog kunnen worden verleend, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door &C Media hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 7.14 De Digitale Diensten worden door &C Media zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd. 7.15 De overeengekomen startdatum van de Digitale Diensten is een streefdatum. &C Media behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan &C Media toe te rekenen) omstandigheden, de levering van de Diensten uit te stellen (artikel 11.1). In het geval de startdatum door &C Media wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door &C Media van de Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten aan de Opdrachtgever, zulks in goed overleg tussen Opdrachtgever en &C Media. Op &C Media rust in zodanig geval geen verplichting tot betaling van enige verdere schadevergoeding.

Verplichtingen Opdrachtgever

7.16 Adverteerder zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Opdrachtbevestiging. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Opdrachtbevestiging, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

7.17 Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor

 • (a) het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;

 • (b) het doen van onrechtmatige uitlatingen;

 • (c) het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;

 • (d) het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;

 • (e) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door &C Media aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;

 • (f) het aannemen van een valse identiteit;

 • (g) het beperken van derden in de mogelijkheid de door &C Media aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.

7.18 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

7.19 Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van door Opdrachtgever geleverd materiaal, staat Opdrachtgever in voor tijdig en juist aanbieden van het benodigde materiaal op de in de Opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden aangewezen wijze.

7.20 Opdrachtgever is verplicht de levering van de Digitale Diensten door &C Media bij aanvang van de verlening van de Digitale Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan &C Media, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan &C Media meldt, zal &C Media zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Herroepingsrecht

8.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

8.2 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met &C Media binnen de bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden, tenzij het product conform lid 11 van dit artikel uitgezonderd is van het herroepingsrecht.

8.3 Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan &C Media een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Hiervoor kan Klant gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in bijlage 1 onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar gebruik van dit formulier is niet verplicht.

8.4 Bij de aankoop van producten gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de Klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen. Bij een Abonnement gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de Klant de eerste editie van het Magazine heeft ontvangen.

8.5 Tijdens de bedenktermijn dient Klant zorgvuldig om te gaan met hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst heeft ontvangen. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. In het geval dat Klant bij de inspectie verder gaat dan nodig is om het product te beoordelen, dan is Klant verantwoordelijk voor de daardoor ontstane waardevermindering.

8.6 Nadat Klant de ontbinding aan &C Media kenbaar heeft gemaakt, dient Klant binnen veertien (14) dagen het product of producten volgens de redelijke instructies van &C Media terug te zenden. Het is ook mogelijk om het product binnen de bedenktermijn - als bedoeld in lid 2 - direct terug te zenden, mits bij de retourzending een ondubbelzinnige verklaring is gevoegd waaruit blijkt dat Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.

8.7 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

8.8 Indien Klant een Overeenkomst met betrekking tot een Abonnement overeenkomstig de voorwaarden van dit artikel ontbindt, dan is Abonnee in beginsel verplicht de ontvangen editie(s) van het Magazine en een eventueel ontvangen welkomstcadeau aan &C Media terug te zenden. Dit is slechts anders in het geval Abonnee akkoord gaat met een voorstel van &C Media om de waarde van hetgeen Abonnee heeft ontvangen te verrekenen met het conform volgend lid aan Abonnee terug te betalen bedrag.

8.9 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling zullen bij retour van de gehele bestelling, aan Klant worden terug betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft &C Media de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij &C Media aanbiedt het product zelf af te halen, mag &C Media wachten met terugbetalen tot &C Media het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.10 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • (a) producten die in verband met hygiëne of gezondheidsbescherming verzegeld geleverd worden en waarvan Klant de verzegeling na aflevering heeft verbroken

 • (b) producten die overeenkomstig specificaties van Klant zijn vervaardigd (maatwerk)

 • (c) de levering van losse nummers van een tijdschrift;

 • (d) de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

 • (e) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur op fysieke dragers waarvan na levering de verzegeling is verbroken

Tarieven

9.1 Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door &C Media op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten. Hiernaast kan &C Media Advertentievormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen prijs.

9.2 &C Media behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Opdrachtgever heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

Vergoeding en betaling

Algemene Voorwaarden

10.1 Klant dient betalingen aan &C Media volgens de in de bestelprocedure gekozen betaalmethode te voldoen. De beschikbare betaalmethoden zijn afhankelijk van het door Klant geselecteerde product of Abonnement. &C Media is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigingen.\

10.2 Bij afname van een Abonnement kan Klant gedurende de Abonnementsperiode in bepaalde gevallen de eerder gekozen betaalmethode wijzigen.

10.3 In geval Klant heeft gekozen voor betaling per factuur dient Klant de verschuldigde bedragen te voldoen binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn. Indien een uiterste betaaltermijn ontbreekt, dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

10.4 In geval Klant heeft gekozen voor betaling per ideal bij het afsluiten van een abonnement, machtigt de klant &C tot automatische incasso voor de betaling van volgende abonnementsperioden.

10.5 In geval Klant een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven aan &C Media of een door haar ingeschakelde derde, dient Klant er zorg voor te dragen dat de incasso uitgevoerd kan worden op het tijdstip van incasso. Stornering van geïncasseerde bedragen ontheft Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting(en) jegens &C Media.

10.6 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst voldoet is &C Media gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10.7 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Klant, nadat Klant door de &C Media is gewezen op de overschrijding van de betaaltermijn en &C Media de Klant hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is &C Media gerechtigd de door &C Media gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

10.8 Met betrekking tot prijzen voor een Abonnement behoudt &C Media zich het recht voor de hoogte van de Abonnementsgelden te wijzigen voor zowel bestaande Abonnementen als voor Abonnementen die stilzwijgend zijn verlengd. Bij het wijzigingen van de Abonnementsgelden kan &C Media onder meer aansluiting zoeken bij de toepasselijke Consumentenprijsindex. In geval een prijswijziging binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst wordt doorgevoerd, verkrijgt Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

10.9 Een wijziging van de Abonnementsgelden wordt uiterlijk vier (4) weken voordat deze van kracht wordt door &C Media in het colofon van het betreffende Magazine gepubliceerd.

Advertentievoorwaarden

10.10 De Opdrachtgever zal voor de door &C Media geleverde Diensten de in de Opdrachtbevestiging vermelde vergoeding betalen, op de in de Opdrachtbevestiging aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt vooraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. &C Media kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle in de Opdrachtbevestiging / Opdracht vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. Indien de opdracht betrekking heeft op een productie van een video of evenement; geldt een voorschotnota van 50% van de factuur die voldaan moet zijn bij aanvang van de uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

10.11 &C Media zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient &C Media voor dit doel op te geven naar welk e- mailadres de facturen kunnen worden verstuurd. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen. De Opdrachtgever zal de facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen dertig (30) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. &C Media zal Opdrachtgever echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Opdrachtgever een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

10.12 Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om door &C Media onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf (5) dagen terug te (doen) boeken.

10.13 Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde, met een minimum van € 20 (twintig Euro) (exclusief BTW) per factuur in rekening gebracht.

10.14 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan &C Media verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door &C Media aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

10.15 Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is &C Media gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt voor elke maand dat betaling uitblijft, een twaalfde deel van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie, plus 3 % berekend over het verschuldigde bedrag met een minimum van 13,50 euro per factuur. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 115,00 per factuur, voor rekening van de Opdrachtgever.

10.16 De Opdrachtgever is gedurende 30 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij &C Media te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel 9 onverkort van toepassing. Zolang de Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging dan wel de opdracht tot het verlenen van Diensten niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering ter zake nota’s uit hoofde van die Opdrachtbevestiging of die Opdracht.

10.17 Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van &C Media leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen &C Media en Opdrachtgever gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vaststaat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van &C Media leidend voor de vaststelling van de vergoeding. &C levert de klant uiterlijk 4 weken na plaatsing van digitaal advertentiemateriaal een rapportage.

10.18 Als de Diensten bestaan uit de plaatsing van een Advertentie op een specifieke, speciale positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor &C Media in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de twee weken voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum van de editie, dan moeten deze extra kosten door de Opdrachtgever betaald worden.

Afwijzing, opschorting en annulering

11.1 &C Media is te allen tijde gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties of Plusproposities alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het printmagazine en/of het Platform waarin de Advertenties geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van &C Media.

11.2 &C Media behoudt zich daarnaast het recht voor de verlening van overeengekomen Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Algemene Voorwaarden en/of de Opdrachtbevestiging en/of de Opdracht, waaronder strijdigheid met de weten regelgeving (artikel 6) en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal en/of Digitale Diensten door &C Media (artikel 5). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 12.1 en dit artikel 12.2) laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.

11.3 In geval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Advertentie Voorwaarden vermelde of met &C Media overeengekomen voorwaarden, is &C Media gerechtigd - onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze - de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Opdrachtbevestiging geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als bij de uitvoering van een Pluspropositie-opdracht door een dergelijke tekortkoming schade wordt veroorzaakt aan de printmagazine en of de productie daarvan stagneert, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

11.4 Bij annulering door de Opdrachtgever van enige Opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde Digitale Diensten is Opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan &C Media. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Dagen gelegen tussen annulering en aanvang overeengekomen Diensten

 • 31 dagen of meer: 0% annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

 • Tussen 30 en 15 dagen: 25% annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

 • Tussen 14 en 8 dagen 50% annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

 • Tussen 7 en 4 dagen 75% annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

 • Minder dan 3 dagen 100% annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals waar gecommuniceerd. Voor Plusproposities gelden dezelfde voorwaarden op basis van de Sluitingsdatum Plusproposities. Het bepaalde in artikel 12.5 is eveneens van toepassing.

11.5 In geval van eenzijdige beëindiging door de Adverteerder van een Opdracht met betrekking tot te leveren Diensten waarbij &C Media ten behoeve van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake Advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan &C Media de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 12.4 en/of 12.7. Onder door &C Media gemaakte kosten worden tevens begrepen kosten gemaakt door derden in verband met eventuele samenwerkingen in het kader van de Opdracht in geval van Advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts en of marketing partnership overeenkomsten etc.

11.6 Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor &C Media in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de twee weken voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum van de editie, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever worden betaald.

11.7 Bij annulering door Opdrachtgever van de door &C Media te leveren Digitale Diensten, is Opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd:

 • (a) alle kosten die &C Media reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Opdrachtgever, indien &C Media bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld;

 • (b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Opdrachtgever reeds teveel betaalde zal door &C Media worden terugbetaald.

Dagen gelegen tussen annulering en aanvang overeengekomen Diensten

 • 31 dagen of meer: 0%

 • Tussen 30 en 6 dagen:

Aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden

12.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2 De totale aansprakelijkheid van &C Media jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Klant betaalde prijs (exclusief btw), met een maximum van €500,-.

12.3 Aansprakelijkheid van &C Media jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op &C Media jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van &C Media of in geval van schade door dood of zwaar lichamelijk letsel.

12.5 De aansprakelijkheid van &C Media jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant &C Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en &C Media ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat &C Media in staat is adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij &C Media meldt.

12.7 In geval van overmacht is &C Media niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering,brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen.

Advertentievoorwaarden

12.8 &C Media voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. &C Media is in geval van een aantoonbare en aan &C toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk voor enige directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving etc wordt door &C Media uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het voorgaande kan &C Media geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht.

12.9 De aansprakelijkheid van &C Media gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin &C Media zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

12.10 De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Opdrachtgever door &C Media.

12.11 &C Media is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractspartijen.

Eigendomsvoorbehoud

13.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van &C Media.

13.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt ook ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering die &C Media direct jegens Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van zijn verplichtingen jegens &C Media.

14. OVERMACHT

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Opdracht indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot - verstaan een niet- toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop &C Media of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

14.2 Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Opdracht per omgaande schriftelijk te beëindigen.

14.3 Als &C Media door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van printmagazine is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft &C Media het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is &C Media verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

Duur en beëindiging van een Abonnement

15. DUUR EN BEËINDIGING VAN EEN ABONNEMENT 15.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de Abonnementsperiode en kan niet tussentijds worden opgezegd.

15.2 Tegen het einde van de Abonnementsperiode wordt het Abonnement – niet zijnde een cadeauof proefabonnement – stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Klant het Abonnement heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Het gaat om uiterlijk 4 weken voor het verschijnen van het laatste nummer van het abonnement.

15.3 Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging indien Klant een nieuw aanbod van &C Media heeft aanvaard. In dat geval is er sprake van een nieuwe Overeenkomst en kan het nieuwe Abonnement overeenkomstig lid 1 niet tussentijds worden opgezegd.

15.4 De hoogte van de Abonnementsgelden kan na stilzwijgende verlenging anders zijn, indien dit bij het aangaan van de Overeenkomst is afgesproken. Indien er niks is afgesproken, dan is de Abonnee na stilzwijgende verlenging Abonnementsgelden verschuldigd welke - behoudens wijzigingen conform artikel 11.7 - gelijk zijn aan de Abonnementsgelden die Abonnee verschuldigd was voor Abonnementsperiode voorafgaand aan de verlenging.

15.5 Een Abonnement dat stilzwijgend is verlengd voor onbepaalde tijd kan te allen tijde door Abonnee worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Opzegging van een abonnement kan schriftelijk, telefonisch, via de website (selfservice), per (aangetekende) post of op andere, schriftelijke, wijze geschieden. Klant dient er zorg voor te dragen dat de opzegging &C Media tijdig bereikt. &C Media zal zorg dragen voor onverwijlde bevestiging van ontvangst van de opzegging.

15.6 &C Media kan een Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van een (1) maand.

15.7 Na opzegging door Abonnee of &C Media worden eventueel teveel betaalde bedragen naar rato aan Abonnee gerestitueerd.

Intellectuele Eigendom

16.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die &C Media in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij &C Media of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent &C Media aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet- exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten, in overleg.

16.2 Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens &C Media geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij &C Media, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van &C Media schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan &C Media een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Opdrachtgever aan &C Media ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door &C Media geleden schade vergoeden.

16.3 De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Opdrachtgever aan &C Media verstrekt in het kader van de Opdracht, blijven berusten bij de Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door &C Media verleent de Opdrachtgever aan &C Media gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart &C Media voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door &C Media van de door de Opdrachtgever aan &C Media verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

16.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat – voor zover relevant voor de door Opdrachtgever aangeboden Advertentie – aan &C Media de relevante muziek-/logboekgegevens ten behoeve van Buma/Stemra tijdig worden aangeleverd.

Privacy/cookies

17.1 &C Media zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Opdrachtgever en/of Klant verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van &C Media. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan &C Media voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.

17.2 Persoonsgegevens die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van &C Media.

17.3 Indien Opdrachtgever (alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat &C Media op het Platform plaatst, staat Opdrachtgever er voor in dat:

 • (a) als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten het Platforms geplaatste cookie, op Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten);

 • (b) alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen; Opdrachtgever is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de Cookie worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de Dienst binnen het kader van de Opdracht. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ten aanzien van het gebruik van Cookies op het Platforms heeft &C Media voorts nadere voorwaarden opgesteld, welke zijn terug te vinden op: www.andcmedia.nl. Opdrachtgever houdt zich aan deze nadere voorwaarden. Hierin is neergelegd welke soorten technieken (niet) mogen worden toegevoegd, ten behoeve van welke doeleinden Cookies (niet) mogen worden gebruikt en welke informatie (niet) via onze Websites mag worden verzameld.\

17.4 &C Media vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van Cookies en de mogelijkheid voor Opdrachtgever om toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. De Opdrachtgever heeft via de websites van &C Media kennis genomen van de manier waarop &C Media bezoekers over het gebruik van Cookies informeert en toestemming verkrijgt en Opdrachtgever geeft met het verstrekken van een Opdracht aan &C Media te kennen deze werkwijze te aanvaarden. De Opdrachtgever erkent dat zij eindverantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de Cookie en daarmee ten volle aansprakelijk is voor het eventueel gebruiken van een Cookie zonder de daartoe vereiste toestemming van een bezoeker is verkregen (zie ook artikel 12.2). De Opdrachtgever erkent dat &C Media niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is in het geval Opdrachtgever geen bewijs kan leveren van door de bezoeker verleende toestemming, ook in het geval die toestemming zou zijn verleend bij een bezoek aan het Platform. Op verzoek zal &C Media de Opdrachtgever inzage verschaffen in de door een individuele bezoeker afgegeven toestemming tot het plaatsen van Cookies, indien de Opdrachtgever die gegevens redelijkerwijs nodig heeft in het kader van een juridische procedure of het voorkomen daarvan.

17.5 &C Media zal het gebruik van Cookies via haar Websites (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Opdrachtgever (dan wel haar eventuele opdrachtgever(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal &C Media Opdrachtgever daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Opdrachtgever (dan wel haar eventuele opdrachtgever(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijft handelen, zal &C Media de levering van de Dienst(en) aan Opdrachtgever opschorten. De Diensten worden hervat indien Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen nadat de Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de Dienst (alsnog) aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan. Weet Opdrachtgever dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de Opdracht als ontbonden beschouwd. Opdrachtgever blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor de Opdracht verschuldigd aan &C Media.

Geheimhouding

18.1 Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Opdracht. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Opdracht voort.

18.2 Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Bij openbaarmaking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming wordt de Partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €5.000,-.

18.3 Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel, agentschappen, hulppersonen of derden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

18.4 Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover:

 • (a) een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of eenbevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie

 • (b) de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet

 • (c) ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.

Klachtenprocedure

19.1 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van &C Media, dan kan hij bij &C Media per e-mail of per post een klacht indienen.

19.2 &C Media geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal &C Media binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

19.3 Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Overige bepalingen

20.1 De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Opdracht.

20.2 &C Media mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.

20.3 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. &C Media mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. &C Media zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

20.4 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.

20.5 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Opdracht, prevaleert hetgeen is neergelegd in de Opdracht.

20.6 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar &C Media gevestigd is.

20.7 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

21.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf laat deze rechtskeuze de bescherming die Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.

21.2 Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen &C Media en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 15 juli 2022.